Regulamin

1. Właścicielem Serwisu jest firma F.H.U. WACINSTAL Nowoczesne Instalacje Sanitarne C.O. Kolektory słoneczne 38-200 Jasło ul. Św. Jana z Dukli 42a.

 

2. Zakupów w Sklepie dokonuje się za pośrednictwem sieci Internet.

 

3. Wszystkie ceny podane są w PLN i są cenami brutto.

 

4. Cena podana przy każdym towarze są wiążące dla Sklepu w przypadku potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sklep, która następuje po dokonaniu wpłaty kwoty zamówienia przez zamawiającego na konto właściciela sklepu. W przypadku zamówienia termin realizacji ustalany jest indywidualnie z klientem. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania w nich zmian technologicznych zmierzających do polepszenia ich właściwości. Powyższe zdanie nie dotyczy towarów objętych potwierdzeniem realizacji zamówienia.

 

5. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w promocjach zmian.

 

6. Wszystkie towary prezentowane w sklepie można zamówić będąc klientem mieszkającym w jednym z krajów Unii Europejskiej. - przez sklep internetowy - klikając na nazwę towaru lub obrazek - wtedy wybrany produkt zostanie automatycznie otworzony. Po otwarciu opisu towaru wystarczy wypełnić formularz zamówienia i wysłać go do dostawcy, który potwierdzi otrzymanie zamówienia i prześle zwrotnie rachunek pro-forma w celu dokonania zapłaty. Lub - wysyłając zamówienie pocztą elektroniczną na adres wacszu@vp.pl

 

7. Wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na witrynie www.zestawysolarne.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych podanych w formularzu, a w szczególności adresu e-mail, który będzie wykorzystywany do realizacji zamówienia.

 

8. Warunkiem zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do biura Internetowego Sklepu.

 

9. Jeżeli formularz zostanie wypełniony w sposób niejasny Sklep ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

 

10. Zamawiający zobowiązany jest do podania w formularzu numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail, pod który będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 

11. Przyjęcie oraz etap realizacji każdego zamówienia będzie potwierdzane mailem.

 

12. Część towarów nie może być dostarczana drogą kurierską ze względu na gabaryty, wagę i bezpieczeństwo i wymaga zorganizowania specjalnego transportu dedykowanego. Są to np. zbiorniki, kolektory słoneczne, kotły itp,.

 

13. Zamawiający kupując przedmioty podlegające transportowi specjalnemu, przed realizacją zamówienia jest informowany w drodze elektronicznej lub telefonicznie o kosztach transportu. Koszt takiego jest każdorazowo uzgadniana na terytorium Polski. Wysokość ceny uzależniona jest od terminu realizacji, odległości i zamówionego towaru.

 

14. Wszystkie oferowane przez Sprzedającego produkty występują w sprzedaży ciągłej, jednakże mogą pojawić się przejściowe braki towaru na magazynie. W takim przypadku zastrzegamy sobie okres 14 dni na sprowadzenie towaru (dotyczy towarów drobnych do 5 kg). W przypadku towarów cięższych okres ten może ulec wydłużeniu.

 

15. Jeżeli okaże się, że towaru brakuje na magazynie, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie planowanej dostawy zamówionego towaru. W takim przypadku Zamawiający może zrezygnować z zakupu towaru a jeżeli dokonał przedpłaty na konto Sprzedającego, kwota zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia wpłaty pieniędzy.

 

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Jednakże zamówienia złożone przed zmianą regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących przed zmianą, chyba że coś innego będzie wynikało z przepisów prawa.

 

17. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym lub drogą e-mail oznacza:

 

18. zaakceptowanie postanowień tego regulaminu,

 

19. zezwolenie na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

 

20. zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zamówienia.

 

21. F.H.U. WAC-INSTAL akceptuje następujące formy płatności: - przedpłata na konto po otrzymaniu faktury proforma Towar pozostaje własnością F.H.U. WAC-INSTAL do chwili uregulowania wszelkich płatności związanych z jego zakupem.

 

22. Termin zapłaty za złożone zamówienie wynosi 14 dni roboczych. W przypadku braku potwierdzenia zapłaty F.H.U. WAC-INSTAL ma prawo do anulowania zamówienia.

 

23. Dokładny termin dostawy jest określany każdorazowo po uzgodnieniu z inwestorem. Przyjęcie zamówienia rozpoczyna się z chwilą przesłania potwierdzenia zamówienia przez F.H.U. WAC-INSTAL.

 

24. F.H.U. WACINSTAL. nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług firm partnerskich.

 

25. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

 

26. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady ukryte lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem , tel +48 609 442 892 lub e-mail wacszu@vp.pl w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Towar z wadami ukrytymi zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie w przypadku sprawdzenia przez klienta zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie protokołu reklamacyjnego spedytora, podpisanego przez kierowcę dostarczającego towar.

 

27. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem unijnym i w języku polskim.

 

28. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

 

29. Kupujący może wysłać zapytanie ofertowa na instalacje inne niż na stronie internetowej serwisu dobierane indywidualnie, lub wraz z montażem u inwestora.

 

30. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 

31. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

 

32. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

 

33. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

34. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu tej przedpłaty.

 

35. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

 

36. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Działając na art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. – dalej Rozporządzenie lub RODO − informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U. WAC-INSTAL Nowoczesne Instalacje Sanitarne C.O. Kolektory słoneczne ul. Św. Jana z Dukli 42  38-200 Jasło, zwany dalej także jako „F.H.U. WAC-INSTAL”, dane kontaktowe tel 609442892; e-mail: wacszu@vp.pl; adres strony internetowej: www.zestawysolarn.com

 

2. Działający dotychczas w  F.H.U. WAC-INSTA  właściciel informuje że z dniem 25.05.2018 r. stanie się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem tym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną przetwarzania danych osobowych w F.H.U. WAC-INSTAL , pod numerem telefonu 609442892 lub pod adresem e-mail: wacszu@vp.pl

 

3. F.H.U. WAC-INSTAL przetwarza Pani/Pana dane osobowe we następujących celach:

1) Jeśli na dzień 25.05.2018 r. łączy Panią/Pana umowa z F.H.U. WAC-INSTAL:

a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z F.H.U. WAC-INSTAL, w tym w celu

b) realizacji zawartej z F.H.U. WAC-INSTAL umowy

c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na F.HU. WAC-INSTAL związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów

d) marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez F.H.U. WAC-INSTAL

e) dochodzenia roszczeń

f) wewnętrznych celów administracyjnych F.H.U. WAC-INSTAL, w tym analizy ryzyka wykonania usługi i dostarczenia towaru.

 

2) Jeśli na dzień 25.05.2018 r. nie łączy Panią/Pana żadna umowa z F.H.U. WAC-INSTAL:

a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z F.H.U. WAC-INSTAL

b) zarządzania ryzykiem, zawarcia umowy

c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na F.H.U WAC-INSTAL związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

d) wewnętrznych celów administracyjnych. F.H.U. WAC-INSTAL

 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

Biuro Usług Księgowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:

1) w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z F.H.U. WAC-INSTAL umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,

2) w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na F.H.U.WAC-INSTAL w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i wykonaniem zawartych umów – do czasu całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez F.H.U. WAC-INSTAL.

3) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów F.H.U. WAC-INSTAL stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

5. W związku z przetwarzaniem przez F.H.U. WAC-INSTAL Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do treści danych

2) prawo do sprostowania danych

3) prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

6) prawo do przenoszenia danych

 

6. Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez F.H.U. WAC-INSTAL Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 r. jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie, będzie nim organ będący jego następcą prawnym).

 

8. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z F.H.U. WAC-INSTAL  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z F.H.U. WAC-INSTAL.

 

9. Informujemy także, że w przypadku, gdy na dzień 25.05.2018 r. łączy Panią/Pana z F.H.U WAC-INSTAL umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z F.H.U. WAC-INSTAL przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Oznacza to możliwość zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania w następujących przypadkach:

 

a) realizacji procesu oceny zdolności finansowej dla potrzeb zawarcia z F.H.U. WAC-INSTAL umowy i jej późniejszego wykonania, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych wskazanych przez Panią/Pana we wniosku o określony produkt lub usługę oferowanych przez F.H.U. WAC-INSTAL a także informacji uzyskanych przez F.H.U. WAC-INSTAL w toku przeprowadzania tej oceny. W wyniku przeprowadzenia tej oceny podejmowana jest zgoda na zawarcie umowy, odmowa jej zawarcia lub konieczność wydania przez F.H.U. WAC-INSTAL decyzji o charakterze indywidualnym,

 

 

 

 

STRONA GŁÓWNA

O FIRMIE

OFERTA

REALIZACJE

KONTAKT

REGULAMIN